پسر جهنمي

 

كد آهنگ سلام از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

كد آهنگ آینه از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ عاشق از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ تو آرومی از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ مسافر از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ طاقت بیار از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ کشف تو از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ بی تو از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ خداحافظ نگو از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ رویا از فریدون اسرایی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ خاطرات گمشده

 ---------------------------------------